No Recent Activity
About CathyMcAllister

Basic Information

About CathyMcAllister
Biography:
Khái quát v_ __nh ngh_a b_nh ph_ khoa

B_n hi_n _ang t́m hi_u tin t_c v_ B_n bi_t ǵ v_ b_nh ph_ khoa. V_y chúc m_ng, b_n _ă t́m ___c _úng n_i r_i __y. T_t c_ nh_ng thông tin b_n _ang t́m __u có t_i _ây.

Có m_t th_c t_ khá _áng bu_n v_ b_nh ph_ khoa là th_t s_ nhi_u ch_ em ch_a hi_u h_t v_ nó. Cái hi_u _ _ây ḿnh không nói __n vi_c hi_u chuyên sâu v_ các d_ng b_nh lư c_a b_nh ph_ khoa. Cái hi_u _ _ây ḿnh mu_n nh_c __n là nh_ng khái ni_m c_ b_n v_ chính.

Không tin _. Và t_ tin r_ng ḿnh bi_t h_t v_ khái ni_m b_nh ph_ khoa _? V_y b_n hăy th_ tr_ l_i cho ḿnh câu h_i c_ b_n nh_t: B_nh ph_ khoa là ǵ? Và __i chi_u câu tr_ l_i c_a b_n v_i câu tr_ l_i c_a ḿnh d__i _ây.

N_u b_n tr_ l_i _úng v_i ư c_a ḿnh th́ xin chúc m_ng, b_n là m_t ch_ em thông thái, _ă n_m ___c c_ b_n v_ d_ng b_nh. C̣n n_u ch_a th́ ḿnh ch_c r_ng, sau bài vi_t này b_n s_ n_m rơ v_ d_ng b_nh này

M_ __u, nói v_ khái ni_m b_nh ph_ khoa là ǵ th́ chúng ta có th_ bi_t __n gi_n r_ng b_nh ph_ khoa là t_t c_ các b_nh lư thu_c c_ quan sinh d_c c_a ng__i ph_ n_.

Nói c_ quan sinh d_c c_a n_ th́ có th_ h_i r_ng nên ḿnh li_t kê các b_ ph_n chính d__i _ây:

- Âm h_ bao g_m môi l_n, môi bé, vùng ti_n _́nh_ là nh_ng ph_n có th_ quan sát bên ngoài

- Âm __o, c_ t_ cung, t_ cung, ṿi tr_ng, bu_ng tr_ng, h_ th_ng dây ch_ng...

V_ s_ nguy hi_m th́ _ă là b_nh nên t_t nhiên có n_ng có nh_. D_ng b_nh ph_ khoa c_ng v_y, có b_nh nh_ không nguy hi_m __n tính m_ng nh_ng có nh_ng b_nh n_ng _e d_a tr_c ti_p __n tính m_ng c_a ch_ em.

Tuy nhiên có m_t _i_u ch_c ch_n r_ng, b_nh ph_ khoa dù là d_ng n_ng hay nh_ th́ ch_ em c_ng không th_ m_t c_nh giác. B_i các b_nh ph_ khoa r_t d_ dàng bi_n ch_ng và gây ra các _nh h__ng tr_c ti_p __n kh_ n_ng sinh s_n, kh_ n_ng làm m_ c_a các ch_ em. V́ v_y n_u có b_t c_ tri_u ch_ng c_a b_nh lư ph_ khoa, vi_c duy nh_t ch_ em c_n làm s_m nh_t là __n các pḥng khám ph_ khoa uy tín __ th_m khám và ti_n hành _i_u tr_ ngay l_p t_c.

Trên _ây là nh_ng chia s_ c_a b_n thân v_ khái ni_m c_a b_nh ph_ khoa. Ḿnh tin r_ng nh_ng chia s_ trên có s_ chính xác khá cao tuy nhiên v_i tinh th_n c_u ti_n và h_c h_i, ḿnh s_n sàng nh_n b_t c_ _óng góp ư ki_n nào t_ phía các b_n. Hăy liên h_ v_i ḿnh và cho ḿnh bi_t ư ki_n nhé.

Thu Th_o - M_t blogger v_ s_c kh_e ph_ n_, [url=http://gdxdtzx.com/comment/html/?58120.html]b_nh lư ph_ khoa[/url] hi_n _ang c_ng tác viên _ Giomuaodau.com

Read More: https://giomuaodau.com/benh-phu-khoa-dieu-co-ban-can-biet/
Location:
Appleton
Interests:
Videophilia (Home theater), Aircraft spotting
Occupation:
high school

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
01-05-2019 06:16 AM
Join Date
01-05-2019
Referrals
0
Home Page
https://giomuaodau.com/benh-phu-khoa-dieu-co-ban-can-biet/